Siirry suoraan sisältöön

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (521/1999) 10 ja 24 §:ssä säädetyistä tiedoista koostuva tietosuojaseloste. Tietosuojaseloste on laadittu 30.4.2018

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii:
Tulevaisuus Oy
Y-tunnus 2409714-2
Yliopistonkatu 38
20100 TURKU

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Yhteyshenkilönä rekisteriä koskevissa asioissa on:
Satu Saarimaa
Yliopistonkatu 38
20100 TURKU
puh. 0400 605 850
satu@tulevaisuus.eu

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen.
Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimusvelvoitteiden täyttämiseen sekä muuhun yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa, markkinointiviestinnässä, uutiskirjeiden lähettämisessä ja tiedottamisessa.

Keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja:

• nimi
• yhteystiedot
• verotiedot
• tiedot liiketoiminnasta
• muut liiketoimintaan liittyvät tarpeelliset tiedot sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi (erityistietoja mm. yritysneuvontapalveluiden tuottamiseksi)
• tiedot asiakkaan toimeksiannosta sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta

Asiakkaan ollessa yhteydessä Rekisterinpitäjään tai pyytäessään Rekisterinpitäjää olemaan häneen yhteydessä, asiakas on antanut suostumuksensa tietojen kirjaamiselle ja tallettamiselle.

Säännönmukaiset tietolähteet:

• asiakas (sähköposti, puhelin- ja palaverikeskustelut ym.)
• viranomaisrekisterit ym.

Tietojen luovutukset:

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille kuin asiakkaalle itselleen. Tietoja voidaan luovuttaa vain, jos luovuttaminen on välttämätöntä perusteltua käyttötarkoitusta varten kuten viranomaisen pyynnöstä luovutettu tieto.

Tietojen siirto:

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja siirretään asiakkaan nimenomaisesta ja yksiselitteisestä pyynnöstä tai suostumuksesta sekä jos se on tarpeen rekisterinpitäjän edun puolustamiseksi. Mikäli tietoja siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta. Lisäksi siirron tulee olla henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön mukaan sallittua.

Tietojen säilyttäminen:

Säilytämme tietoja kunnes kaikki asiakkaan asioita koskeva aineisto on siirretty asiakkaan huomaan. Näin varmistetaan, että kirjanpito-, vero- ja muun lainsäädännön vaatimat asiat tulee hoidetuksi asianmukaisesti. Poistamme tarpeettomat tiedot rekisteristämme kerran vuodessa niiden sopimusten osalta, joiden päättymisestä on kulunut vähintään puoli vuotta.

Markkinointirekisteri

Markkinointirekisteri perustuu BNI-verkostotoiminnassa sekä siihen liittyvissä 1-to-1 tapaamisissa kerättyyn tietoon.

Keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja:

• nimi
• yhteystiedot
• tiedot liiketoiminnasta
• käyntikortit ym. muu saamamme materiaali

Tietojen luovutukset ja käyttötarkoitus:

Verkostokumppaneilta julkisesti saatua tietoa luovutamme oman harkintamme mukaan ns. yhden luukun periaatteen toimintamission edellyttämän tarpeen toteuttamiseksi. Esimerkiksi olemassaolevan asiakkaan liiketoimintatarpeeseen annetut suositukset.

Tietojen siirto:

Markkinointirekisterin tietoja ei siirretä.

Tietojen säilyttäminen:

Säilytämme markkinointirekisterin tietoja oman harkintamme mukaan.

Yhteystietorekisteri

Yhteystietorekisteri perustuu rekisterissä olevan henkilön ja/tai yrittäjän oma-aloitteeseen yhteydenottoon.

Keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja:

• nimi
• yhteystiedot
• sähköpostin välityksellä saatuja tietoja
• puhelinkeskustelujen yhteydessä rekisteröityjä tietoja
• yrityksen verkkosivujen julkisia tietoja

Tietojen käyttötarkoitus:

Edistää ja tukea rekisterinpitäjäyhtiön liiketoiminnan kehitystä.

Tietojen luovutus ja siirto:

Yhteystietorekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä ulkopuolisille.

Rahanpesulain mukainen rekisteri

Rahanpesulain mukaiseen rekisteriin kerätään tietoja rahanpesulain vaatimusten täyttämiseksi.
Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja:

• nimi
• henkilötunnus
• kansallisuus
• taloudellinen asema
• tiedot mahdollisista epäilyttävistä liiketoimista ja riskitasosta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen suhteen

Luovutamme tietoja ainoastaan viranomaistarkoituksiin sekä rekisterinpitäjän
auktorisointitarkastajalle. Tietoja säilytetään viisi vuotta asiakassuhteen päättymisestä.

Rekisterien suojauksen periaatteet

Sähköiset rekisterit sijaitsevat salasanasuojatulla ja tietoturvallisella palvelimella, johon pääsy vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisterinpitäjä hallinnoi käyttöoikeuksia rekisteriin.

Paperisessa muodossa olevat rekisterit sijaitsevat lukitussa tilassa.

Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen. Rekisteritiedot on suojattu Rekisterinpitäjän ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan ja tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle lainsäädännön määrittelemien säännösten mukaisesti. Rekistereistä voidaan ottaa myös kopioita, tulosteita ja muita paperisia otteita. Tällaista manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, ja manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisella tavalla.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Tarkastusoikeus on toteutettavissa korvauksetta, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähintään yksi vuosi.

Rekisteröidyllä on oikeus:

• saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
• saada pääsy tietoihin
• oikaista tietoja
• poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
• rajoittaa tietojen käsittelyä
• siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
• vastustaa tietojen käsittelyä
• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään. Lue lisää (https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet).

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi, tietojen korjauttamiseksi tai, jos haluat käyttää kielto-oikeuttasi ota yhteyttä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Yhteydenoton yhteydessä on mainittava, minkä tiedon rekisteröity haluaa korjauttaa, muuttaa tai mitä tietoa haluaa poistettavaksi. Lisäksi pyynnön esittäjän tulee esittää luotettava selvitys henkilöllisyydestään